Restaurants & Bars

Boston Area

The 8 Cuisines of China in Boston?

Share:

More from Restaurants & Bars

Restaurants & Bars Boston Area

The 8 Cuisines of China in Boston?

gini | | Jul 29, 2008 10:36 AM

I am looking to hit up 8 restaurants, each representative of one of the eight cuisines of China. Here are the 8 cuisines:
Sichuan/Chuan
Hunan/Xiang
Guangdong/Cantonese
Shandong
Jiangsu
Zhejiang
Fujian
Anhui

Can you help me match the restaurants? Thanks!

Feedback